Більше про систему виховної роботи в ліцеї

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ СНІГУРІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.

 

Тема виховної роботи Снігурівського професійного ліцею:

 

«Акмеологічний підхід до виховання як оптимальне поєднання всіх соціальних начал в інтересах людини, суспільства, держави»

 

 

Головна мета виховання:

 

 

Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

 

 

 Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

 

Завдання та проблемні питання роботи з учнями:

Основні завдання:

•           Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях.

•           Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу.

•           Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

•           Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

•           Розвиток творчого потенціалу учнів, підтримка обдарованих учнів, підтримка обдарованих дітей.

 

МЕТА ВИХОВАННЯ КОНКРЕТИЗУЄТЬСЯ

 ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ТАКИХ ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від уніфікації в процесі вихо­вання, від орієнтації на "усередненого" вихованця;
 • сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю   соціального   досвіду,   успадкуванню ними духовних надбань українського народу;
 • виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;
 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
 • культивування кращих рис українського менталітету: працелюбності, свободи, зв'язку із природою, поваги до жінки, толерантності;
 • формування почуття господаря: госпо­дарської відповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин;
 • охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я;
 • забезпечення базової культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;
 • формування     екологічної     культури, гармонізація відносин особистості з природою;
 • спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушен­ням, бездуховності, антигромадській діяльності.

 

ЩОБ ДОСЯГТИ ЦЬОГО РЕЗУЛЬТАТУ НЕОБХІДНО БУДУВАТИ ВИХОВНУ РОБОТУ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

 • національно-патріотичне виховання
 • громадянське виховання;
 • правове виховання;
 • превентивне виховання;
 • моральне виховання;
 • фізичне виховання і формування здорового способу життя;
 • художньо-естетична освіта й виховання особистості;
 • екологічне виховання;
 • трудове виховання;
 • статеве виховання і підготовка до сімейного життя;
 • формування наукового світогляду.

 

ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СНІГУРІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ  НЕОБХІДНО КЕРУВАТИСЯ ПРИНЦИПАМИ:

 • Акмеологічний принцип.
 • Принцип національної спрямованості.
 • Принцип культуровідповідності.
 • Принцип цілісності.
 • Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії.
 • Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку  особистості.
 • Принцип особистісної орієнтації.
 • Принцип превентивності.
 • Принцип технологізації

Вказані принципи складають певну систему. Кожний принцип як важлива складова системи, взаємопов'язаний з іншими, їх гармонійне поєднання є  запорукою ефективного виховного процесу.

 

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ, СПРЯМОВАНА НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА:

 • діагностика професійної підготовленості педагогів з питань виховання;
 • організація роботи семінарів, творчих груп, класних керівників, вихователів, керівників гуртків та об'єднань за інтересами;
 • проведення різноманітних методичних заходів з педагогами;
 • забезпечення педагогічних працівників інформацією про досягнен­ня науки, досвід, новинки методичної літератури з проблем виховання;
 • вивчення педагогічного досвіду, визначення шляхів його використання;
 • організація дослідницької роботи класних керівників з урахуванням досягнень науки, досвіду;
 • самоосвіта педагогів.

 

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

Контроль за станом виховної позаурочної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад, вивчення стану роботи з певного питання, виставку педтехнологій, а також через систематичне відвідування позаурочних заходів.

 

ПОЗАУРОЧНА РОБОТА З УЧНІВСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ:

 • Проведення традиційних загальноліцейних заходів;
 • організація діяльності органів учнівського самоврядування;
 • діяльність педагогічного колективу щодо розвитку творчих здібностей учнів;
 • робота клубів та об’єднань за інтересами;
 • фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ.

            Щоденне спілкування з батьками учнів, які відвідують ліцей, здійснюється класними керівниками та майстрами виробничого навчання.

            Це спілкування спрямоване на забезпечення систематичної інформування батьків про життя дитини в ліцеї і підтримки контакту в родині.

            Щотижня кожен з  батьків отримує можливість для бесіди з класним керівником або майстром в/н про індивідуальний розвиток своєї дитини. З батьками проблемних учнів зустрічаються всі фахівці згідно складеної корекційної програми. Теми і цілі бесід відображаються у планах бесід і спираються на матеріал спостережень, діагностики, програмного матеріалу.

            Щомісячні форми спілкування з батьками - це:

* свята,

* батьківські збори

* спортивні заходи,

* походи.

 

ПОЗАУРОЧНА РОБОТА В ГУРТОЖИТКУ.

 • Організація учнівського самоврядування (створення Ради гуртожитку, формування органів самоврядування на поверхах)
 • Залучення учнів-мешканців гуртожитку до занять у гуртках та спортивних секціях
 • Систематичне проведення санітарних годин
 • Підготовка  та проведення конкурсу на кращу кімнату, секцію
 • Ведення журналів педагогічних спостережень (проведення анкетувань, тестувань)
 • Контроль за самопідготовкою учнів
 • Регулярні рейди-перевірки стану проживання учнів у гуртожитку
close